מדיניות פרטיות

האתר GEEV.CO.IL ו\או GOGEEV.COM (להלן: "הפלטפורמה") , מופעל ושייך לחברת ריסייט (להלן: "החברה").

עצם הכניסה לפלטפורמה ו/או השימוש בשירותים (כהגדרתם להלן), בין באמצעות הפלטפורמה ובין באמצעות שירות התמיכה הטלפוני ו/או כל שירות עזר אחר לפלטפורמה, כפי שיהיה מעת לעת (לעיל ולהלן: "שירותי עזר"), מעיד על הסכמתך לתנאי מדיניות פרטיות זו בנוסף לתנאי השימוש. אם אינך מסכימ/ה לאילו מתנאי מדיניות הפרטיות, הנך מתבקש/ת להימנע מלעשות כל שימוש בפלטפורמה.

1. סוגי המידע הנאסף

1.1 הפלטפורמה אוספת "מידע אישי" וכן "מידע אנונימי" אודות משתמשים ומבקרים. מידע אישי הנו מידע שניתן לעשות בו שימוש על מנת לזהות כגון, שם מלא, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, אופן התשלום, שם משתמש, סיסמה, כתובת דואר, כתובת IP, תמונת פרופיל, מיקום וכן מידע המקושר למידע כאמור.

1.2 מידע אנונימי הוא מידע שאינו מאפשר לנו לזהותך, ואינו קשור למידע שניתן להשתמש בו לצורך כך. מידע זה כולל מידע שנאסף באופן סביל על פעילותך בפלטפורמה, כגון שימוש ונתוני שימוש (usage data), במידה שמידע כאמור אינו מקושר למידע האישי שלך.

במהלך כניסתך לחלקים מסוימים בפלטפורמה, אנו אוספים מידע מסוים ממכשיריך, כגון כתובת ה-IP, מידע על רזולוציית מסך, מיקום גאוגרפי, פרטי Wifi, פרטי דפדפן, מספר זיהוי מכשיר ייחודי (להלן: "UDID") ו/או מערכת ההפעלה הסלולריות שלך, וכן נעזרים בנותני שירותים צד ג' לצורך השגת נתונים אנליטיים מפורטים. כמו כן, אנו אוספים מידע מיקום גאוגרפי ממבקרים הנכנסים לפלטפורמה ומשתמשים בה. לעתים, מידע זה, הנאסף באופן סביל, יהיה מידע אישי.

1.4 מידע הנמסר מרצון- אנו אוספים מידע הנמסר לנו על ידך במהלך שימושך בפלטפורמה. להלן דוגמאות:

1.4.1 מידע אישי שתזין בעת רישומך או שימושך בפלטפורמה, לרבות שמך המלא, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, תמונת פרופיל ופרטי פרופיל. מסירת חלק מהמידע האמור (כפי שיצוין על ידינו) הנה הכרחית לצורך יצירת חשבון ולצורך שימוש בשירותינו;

1.4.2 תכתובות עמנו (לדוגמה דוא"ל);

1.4.3 מידע אשר נמסר על ידך לצוות שירות הלקוחות שלנו;

1.5 מידע הנאסף באמצעות שימוש בפלטפורמה;

1.5.1 במקרה של כניסה לפלטפורמה באמצעות מכשיר סלולרי, נהיה רשאים להיכנס, לאסוף, לנטר ו/או לאחסן מרחוק "נתוני מיקום גאוגרפי", העשויים לכלול קואורדינטות GPS של מיקומך או מידע דומה בנוגע למיקום המכשיר הסלולרי.

1.5.2 אנו אוספים את ה-UDID או מזהה ייחודי אחר ואת מערכת ההפעלה הסלולרית.

1.5.3 אנו רשאים להשתמש בשירותי צד ג' בקשר לשימושך בפלטפורמה, דוגמת Google Analytics ו-Mixpanel על מנת לעקוב אחר מגמות ודפוסים בנוגע להתנהגות צרכנים ולנתחם.

1.5.4 לאור הסתמכותנו על תוכנות מסחריות של צדדים שלישיים לצורך הפעלת שירותינו, ייתכן שנאסוף, שלא במתכוון מידע אישי בשל פונקציות או מאפיינים מסוימים הנכללים בתוכנה כאמור או בשל שינויי או עדכוני תוכנה מסוימים. אנו ננקוט בפעולות סבירות להסרת כל מידע כאמור לפני ההתקשרות ולאחר גילויו במערכותנו. נא הודיענו מיידית אם ידוע לך אודות כל איסוף מידע בלתי מכוון כאמור, על מנת שנוכל לפעול להסירו ממערכותינו.

1.5.5 מידע אודות מכשירך- אנו אוספים מידע אודות המכשיר המשמש אותך לכניסה לפלטפורמה ו/או לשירותים, אשר עשוי לכלול מידע אישי. מידע זה משמש לצורך זיהוי מכשירך, על מנת לקשרו לחשבונך. פעילות זו מבוצעת לצורכי אבטחה, בטחון, הערכת ביצועי הפלטפורמה, שיפור ואופטימיזציה של חווית הלקוח ומניעת הונאות, ועשויה לכלול מסירת מידע אודות מכשירך, לרבות נתונים אישיים מוגבלים, כתובת IP, נתוני WiFi ונתוני מיקום, לנותני שירות צד ג'.

2. שימוש במידע

אנו רשאים להשתמש במידע שנאסף אודותיך למטרות הבאות:

2.1 פיקוח על הפלטפורמה וניתוחה לצורך תפעול שוטף וכן לצורך ניהולה הטכני של הפלטפורמה ואיתור ובדיקת מקרים של חשד לשימוש לרעה.

2.2 אחסון המידע בבסיסי הנתונים שלנו.

2.3 ניתוח סטטיסטי של המידע, לצרכינו, לרבות לצורכי שיפור ופיתוח פונקציונליות הפלטפורמה.

2.4 שליחת דברי פרסומת. ייתכן שתתבקש לתת את הסכמתך לקבלת "דבר פרסומת", באמצעות דוא"ל, SMS וכו' כמפורט בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב- 1982. הנך רשאי להודיע על סירובך לקבל דבר פרסומת מהפלטפורמה ולחזור בך מהסכמתך, וזאת באמצעות לחיצה על קישור "הסר" בגוף ההודעה שקיבלת. יצוין כי לאחר קבלת הבקשה, המידע האישי יוסיף להישמר במאגר המידע של החברה, אך לא ישמש עוד לצורך משלוח של דברי פרסומת.

3. אבטחה ושמירת מידע

3.1 אנו עושים שימוש באמצעים אדמיניסטרטיביים, פיזיים ואלקטרוניים שנועדו להגן על המידע מפני גישה בלתי מורשית, שינוי ואי זמינות. אנו נפעל בהתאם לדין החל במקרה של כל פגיעה באבטחה, בסודיות או בשלמות המידע האישי שלך, ובמידה שנראה לנכון, או אם נדרש על פי הדין החל, נמסור לך הודעה באמצעות דוא"ל, במסרון או באמצעות פרסום בולט בפלטפורמה, בהקדם האפשרי וללא דיחוי בלתי סביר, ככל שהדבר עולה בקנה אחד עם (1) צרכים לגיטימיים של אכיפת החוק או (2) כל אמצעי הנחוץ לצורך קביעת היקף ההפרה ולהשבתה על כנה של שלמות מערכת המידע.

3.2 אף שלא ניתן לערוב לאבטחת המידע באינטרנט או מחוץ לו, אנו עושים מאמצים סבירים מבחינה מסחרית לאסוף את המידע ולאבטחו בהתאם למדיניות הפרטיות ולכל החוקים והתקנות החלים.

3.3 במידה שקיבלת מאיתנו (או בחרת) שם משתמש, קוד כניסה או סיסמה, המעניקים לך גישה לחלקים מסוימים בפלטפורמה, באחריותך לשמור על סודיות מידע כאמור. אנו מבקשים כי לא תמסור לאף אדם את שם המשתמש, קוד הכניסה או הסיסמה, ולא תעשה שימוש חוזר באותה הסיסמה במספר אתרים ואפליקציות.

3.4 המידע האישי יישמר על ידינו אך ורק למשך הזמן הנחוץ לקיום המטרה(ות) לשמה(ם) נאסף(ו) ולצורך ציות לדין החל.

3.5 לפיכך, ככלל, נשמור את המידע כל עוד חשבונך בפלטפורמה קיים או כל עוד יש צורך בכך לצורך מתן שירותי הפלטפורמה, למעט מקום בו קיים צורך חוקי לשמרו פרק זמן ארוך יותר (לדוגמה, לאחר סיום ההתקשרות, אנו עשויים להיות רשאים להשתמש בפרטי הקשר שלך למטרות שיווק). כמו כן, אנו רשאים לשמור את המידע הנחוץ לנו לצורך ביצוע מטלות תלויות ועומדות וכן את המידע הנחוץ לנו לצורך בדיקת תלונותיך או פניותיך, או מימוש זכויותינו ותביעותינו החוקיות, וכן מידע מסוים העשוי להישמר על ידינו לתקופה הנדרשת על פי חוק. מקום בו מידע מסוים נשמר אך ורק בשל קיום תקופת שמירה הקבועה בחוק, אזי עיבודו יהא מוגבל, אף אם לא תבקש זאת במפורש.

4. מסירת מידע לצדדים שלישיים

4.1 אנו לא נמכור ו/או נשכיר ו/או נעביר את המידע אודות המשתמש, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתו המפורשת לכך. יובהר כי מידע אותו מוסר תורם מרצון (כאמור בסעיף ‎1.4 לעיל) מועבר לעמותה לה הוא תרם.

4.2 אנו נהיה רשאים לחשוף את המידע אודות המשתמש, כולו או חלקו, לצדדים שלישיים כלשהם בכפוף לתנאים הבאים:

4.2.1 קיבלנו את הסכמתך לשתף את המידע.

4.2.2 שחשיפת המידע או חלקו הכרחית לשם אספקת השירותים ו/או לצרכי אבטחת מידע וזיהוי המשתמש. יש להדגיש, כי אלא אם נאמר אחרת, לגורמים אלו אין זכות להשתמש במידע זה מעבר למטרה שלשמה מספקת אותו החברה.

4.2.3 אנו רשאים למסור את המידע במידת הצורך, או כנדרש על פי החוק, או בהליכים משפטיים, לרבות מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבנינו או בינך לבין מי מטעמנו.

4.2.4 במקרה בו נמצא כי פעולותיך בשירותים מפרות את תנאי השימוש, או מבוצעות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא.

4.2.5 במקרה שבו נעביר, בכל צורה שהיא (לרבות מיזוג), את פעילות הפלטפורמה לאדם ו/או לתאגיד אחר, ובלבד שאותו תאגיד או צד שלישי יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

4.2.6 כמו כן, אנו מוסרים מידע אישי לספקי תוכנה, יועצים, חוקרי שוק וצדדים שלישיים אחרים, המבצעים שירותים עבורנו. לדוגמה, אנו מוסרים מידע אישי לחברות המספקות שירותי הודעות במסרוני SMS ובאפליקציות, שירותי דוא"ל ושירותי אחסון. כמו כן, אנו מוסרים מידע אישי לצדדים שלישיים המספקים שירותי ניתוח, ניטור ודוחות על מנת לסייע לנו במניעה וזיהוי של הונאות ופעולות אחרות.

5. ציות לחוקים ואכיפת החוק

5.1 אנו רשאים למסור מידע שאספנו אודותיך, אם נידרש לעשות זאת על פי חוק או אם נהיה סבורים, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, כי סביר לגלותו לצורך ציות לחוק, לבקשות או להוראות של גופי אכיפת חוק, או במסגרת כל הליך משפטי (בין אם גילוי כאמור נדרש על פי החוק החל ובין אם לאו) או על מנת להגן על זכויותינו.

6. מיקום המידע

6.1 המידע הנאסף על ידינו עשוי להיות מועבר אל ו/או מאוחסן במדינה שאינה מציעה רמה הולמת של אבטחת מידע כנדרש על פי חוקי מדינתך. כמו כן, המידע עשוי להיות מעובד על ידי עובדים הפועלים מחוץ למדינת מגוריך, העובדים עבורנו או עבור ספקים שלנו, נותני השירות שלנו או שותפינו. מסירת המידע האישי על ידך מהווה ידיעתך והסכמתך להעברה, אחסון או עיבוד מידע כאמור.

7. זכויותיך

7.1 על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"ע-1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות בדוא"ל [email protected] בבקשה לתקן או למחוק את המידע. ייתכן שנבקש ממך מידע נוסף לצורך אימות זהותך ולצרכי אבטחה, לפני אישור בקשתך. אנו שומרים על זכותנו לגבות תשלום במידה שהדבר מותר על פי דין, לדוגמה אם בקשתך הנה חסרת יסוד או מופרזת בבירור.

8. ילדים

8.1 הפלטפורמה אינה מיועדת או מופנית לילדים מתחת לגיל 18, ואנו לא אוספים ביודעין מידע אישי מזהה מילדים מתחת לגיל 18. על משתמשים מתחת לגיל 18 לקבל הסכמת הורה או משמורן לשימוש בפלטפורמה. אם ייוודע לנו כי ילד מתחת לגיל 18 מסר מידע אישי מזהה בפלטפורמה, נעשה מאמצים סבירים להסיר מידע זה מתיקיות הפלטפורמה.

9. שימוש ב-Cookies או בקבצים בעלי פונקציונאליות דומה ל-Cookies (להלן: "Cookies")

9.1 "Cookie" הינה קובץ טקסט קטן אשר מועבר למכשיר שלך על ידי שרת אינטרנט. קובץ זה אינו מהווה תוכנת מחשב ואין בו את היכולת לקרוא את המידע המצוי בו או לבצע פעילות כלשהי על גביו. מטרת השימוש ב- "Cookie" היא בכדי ששרתי החברה יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות כאשר אתה חוזר ומשתמש באילו מהשירותים וכאשר הינך מבקר באתרים אחרים.

9.2 בהסכמת המשתמש לתנאי השימוש, המשתמש מתיר לחברה לעשות שימוש ב"Cookies".

9.3 באמצעות "Cookies" החברה עשויה, בהתאם לשיקול דעתה, לפרסם מידע אודותיה באתרים שונים בהם תגלוש (להלן: "ספקי צד שלישי"). במהלך שימוש המשתמש באתרים אלו ייתכן וייאסף מידע לגביו והחברה עשויה לעשות בו שימוש לצורך התאמת התוכן הפרסומי שיוצג בפניו לנושאים המעניינים אותו ואינו מזהה אותו ספציפית.

9.4 החברה אינה אחראית לתפעול האתרים של ספקי צד שלישי או לתוכן המוצע בהם. מדובר באתרים עצמאיים לחלוטין. על כן, מומלץ יהיה לעיין במסמכי מדיניות הפרטיות של כל אחד מהאתרים של ספקי צד שלישי.

9.5 ניתן להשבית קבצי Cookies, במקרה בו ישבית המשתמש את קבצי ה - Cookies יתכן כי זה יהווה פגיעה במתן שירותים ונתונים אחרים אודות העדפותיו והרגלי הגלישה שלו.

10. סמכות שיפוט וברירת הדין

סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת ו/או סכסוך בקשר עם הפלטפורמה, השירותים, החברה, ו/או מדיניות הפרטיות, תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב או במחוז מרכז, ישראל. הדין החל על כל מחלוקת וסכסוך כאמור בקשר עם הפלטפורמה הנו הדין הישראלי בלבד.

תאריך עדכון אחרון: 25/02/2021