תנאי שימוש

האתר GEEV.CO.IL ו\או GOGEEV.COM (להלן: "הפלטפורמה") , מופעל ושייך לחברת ריסייט (להלן: "החברה").

עצם הכניסה לפלטפורמה ו/או השימוש בשירותים (כהגדרתם להלן), בין באמצעות הפלטפורמה ובין באמצעות שירות התמיכה הטלפוני ו/או כל שירות עזר אחר לפלטפורמה, כפי שיהיה מעת לעת (לעיל ולהלן: "שירותי עזר"), מעיד על הסכמתך לתנאים המפורטים במסמך זה או במסמכים אחרים המקושרים למסמך זה ("תנאי השימוש") וליתר התנאים המופיעים או שיופיעו במסכי הפלטפורמה בעת השימוש. אם אינך מסכימ/ה לאילו מתנאי השימוש ו/או התנאים הנוספים (כהגדרתם להלן) שיופיעו במסכי הפלטפורמה, הנך מתבקש/ת להימנע מלעשות כל שימוש בפלטפורמה, לרבות בשירותים המוצעים באמצעותה, כמפורט בסעיף 1.1 להלן, ולרבות באמצעות שירותי העזר (להלן, יחדיו- "השירותים").

תנאי שימוש אלה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידי המשתמש/ת (כהגדרתו להלן), בפלטפורמה, לרבות שימוש בשירותים, והם מהווים הסכם משפטי מחייב בינך ובין מי מטעמך לבין החברה.

אם את/ה מתחת לגיל 18, אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה יחד עם הוריך (או אפוטרופוס אחר). אם אתה (או הוריך) אינכם מסכימים לתנאי השימוש של הפלטפורמה, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש בפלטפורמה זו לכל מטרה שהיא.

הטבות מסוימות, לרבות מבצעים, קופונים ושירותים המוצעים בפלטפורמה, עשויים להיות כפופים לתנאים נוספים ("תנאים נוספים"). התנאים הנוספים, ככל שישנם, יופיעו בפלטפורמה בעמודים הרלוונטיים.

1. הפלטפורמה

1.1 הפלטפורמה הינה פלטפורמה לתשלום ואיסוף תרומות למוסדות ועמותות שונות (להלן: "המוסדות" ומאפשרת למשתמשים (להלן: "המשתמש" ו/או "אתה") לתרום למוסדות כאמור באמצעות כרטיס אשראי.

1.2 באמצעות הפלטפורמה יכולים המוסדות להקים עמודי תרומה למטרות שונות ובסכומים שונים, לפי שיקול דעתם.

1.3 החברה משמשת כפלטפורמה טכנולוגית בלבד המתווכת בין המשתמש/ת והמוסדות ולפיכך לא תישא בכל אחריות, ביחס לשימוש אותו יעשו המוסדות בתרומות וכן לכל נזק, אי נוחות, אובדן או עוגמת נפש שייגרמו למשתמש, במישרין או בעקיפין, כתוצאה משימוש במידע המופיע במסכי הפלטפורמה ו/או משימוש בשירותים.

2. ביצוע תרומות

2.1 בפלטפורמה יוצגו מוסדות שונים ועמודי התרומה שלהם.

2.2 חלק מהמוסדות הינן עמותות בעלות אישור תקף לפי סעיף 46 (א) לפקודת מס הכנסה וחלקם לא. באחריות המשתמש לוודא מי מהמוסדות הינו עמותה ומי אינו עמותה ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בעניין זה.

2.3 ביצוע התרומה נעשה ישירות מול המוסד עצמו ולא מול החברה, כאשר סליקת התרומה מבוצעת ע"י חברת סליקה חיצונית. יודגש כי פרטי האשראי לא נשמרים אצל החברה.

2.4 עם ביצוע התרומה, ישלח לדוא"ל של המשתמש אישור על ביצוע התרומה. בנוסף לאישור כאמור תשלח למשתמש קבלה אשר תונפק ע"י המוסד אשר קיבל את התרומה.

2.5 על מנת להגן מפני הונאות, עסקאות בלתי מורשות (כמו הלבנת הון), תביעות וחבויות אחרות, ספקי הסליקה אוספים מידע לגבי תשלומים ומשיכות. ספקי שירותי התשלום עשויים גם לאסוף מידע אחר הדרוש לצורך סליקה. כאמור, החברה לא חשופה לפרטי כרטיס האשראי ולא למידע אחר, לגבי התשלום, שנמסר לספקי הסליקה ועל המידע הזה חלה מדיניות הפרטיות של ספקי הסליקה.

2.6 שימוש בכל אמצעי תשלום ו/או מתן פרטי תשלום לביצוע תרומות בפלטפורמה מהווה הצהרה והתחייבות שלך כי: (א) אתה מורשה לפי חוק לספק את המידע הזה; (ב) אתה מורשה כחוק או שיש לך רשות לשלם באמצעי התשלום; (ג) אם אתה עובד או סוכן של חברה או האדם שאמצעי התשלום שייך לו, אותה חברה או אותו אדם הרשו לך להשתמש באמצעי התשלום כדי לשלם בפלטפורמה שלנו; וכן (ד) פעולות אלה לא מפרות כל דין.

2.7 החברה לא תהא צד, ישיר או עקיף, לעסקת התרומה כאמור וקבלה על התרומה, תונפק ישירות ע"י המוסד לו תרמת.

2.8 המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מסכים מראש לקבלת קבלות ממוחשבות ואלקטרוניות על תרומותיו דרך הפלטפורמה ולא תהא לו שום טענה ו/או תביעה בעניין זה.

2.9 ביטול עסקאות תרומה הינו בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו על פיו. ביטול כאמור יעשה ישירות אל מול המוסד אשר קיבל את התרומה.

3. שינויים

3.1 החברה רשאית לבצע שינויים בתנאי השימוש בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. שינויים בתנאי השימוש, שהינם בכפוף להוראות הדין, יכנסו לתוקף מיום פרסומם בדפי הפלטפורמה ללא מתן הודעה מוקדמת.

3.2 תשומת לבך כי שינויים מהותיים בתנאי השימוש ילוו בהודעה מוקדמת על כך במסך הבית של הפלטפורמה

3.3 המשך שימושך בפלטפורמה ובשירותים הניתנים בה, לאחר עריכת השינויים בתנאי השימוש כאמור, יעידו על הסכמתך וקבלתך את תנאי השימוש החדשים. אם אינך מסכימ/ה למי מתנאי השימוש החדשים, עליך להימנע מהמשך שימוש בפלטפורמה ובשירותים המוצעים בה.

3.4 החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, בכל דרך ומכל סיבה שהיא, לשנות או למחוק כל או חלק מהפלטפורמה ו/או השירותים, או להטיל חיובים עבור גישה לחלק או לכל החלקים בפלטפורמה ו/או השירותים, עם או בלי הודעה מראש.

3.5 החברה לא תהא אחראית כלפיך ו/או כלפי כל צד שלישי כאשר החברה משנה או מורידה כל או חלק מהפלטפורמה ו/או השירותים. ככל שאת/ה מתנגד/ת לשינויים שבוצעו או יבוצעו על ידי החברה, הנך מתבקש/ת להימנע מלעשות כל שימוש בפלטפורמה ו/או השירותים. עצם שימושך בפלטפורמה ובשירותים המוצעים באמצעותם, לאחר ביצוע השינויים כאמור, יעיד על קבלתך והסכמתך לשינויים.

4. כללי שימוש למשתמש/ת

4.1 כמפורט לעיל, כל משתמש מוזמן להשתמש בפלטפורמה ובשירותים, כל עוד הוא מקבל על עצמו את תנאי השימוש. יחד עם זאת, החברה תהא רשאית לחסום את גישתך לפלטפורמה ו/או לחלק או לכל השירותים בפלטפורמה, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא מבלי צורך לספק לך נימוק או הסבר.

4.2 מבלי לגרוע מהאמור, חסימת גישתך לפלטפורמה ו/או לשירותים עשויה לחול, בין היתר, במקרים בהם יעלה חשש שהפרת את תנאי השימוש (או כל הוראה אחרת שתופיע במסכי הפלטפורמה) או את הוראות הדין, או במקרה בו תפגע או תנסה לפגוע בהתנהלותה התקינה של הפלטפורמה או בצד שלישי כלשהו.

4.3 אם נחסמה גישתך לפלטפורמה כאמור, לא תהיה רשאי לשוב ולהירשם בפלטפורמה תחת שם משתמש אחר. לתשומת לבך כי רישום לפלטפורמה תוך התחזות לאחר מהווה עבירה פלילית ואסורה על פי חוק.

4.4 בעצם השימוש בפלטפורמה ו/או בשירותים הנך מצהיר כי תעשה בפלטפורמה ו/או בשירותים המוצעים באמצעותם שימוש אישי בלבד עבורך ועבור מי מטעמך, שהשימוש נועד למטרות חוקיות העומדות בהוראות תנאי השימוש ולהוראות הדין ותמנע מכל שימוש מסחרי בפלטפורמה, לרבות גביית תשלום עבור שירותים המוצעים בפלטפורמה, או כל שימוש אחר שאינו אישי, או שעשוי לפגוע בחברה או צד שלישי, כפי שייקבע לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

4.5 לתשומת לבך כי אי עמידתך בתנאי סעיף ‎4 זה עשויה לחשוף אותך לאחריות פלילית ו/או אזרחית ותהיה/תהיי צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק בשל הפרתם.

5. ההרשמה לפלטפורמה

5.1 נכון למועד פרסום תנאי השימוש, השימוש בפלטפורמה אינו כרוך בתשלום. החברה רשאית לגבות בעתיד תשלום בגין ההרשמה ו/או שימוש מסוים בפלטפורמה ו/או בשירותים המסופקים דרך הפלטפורמה, וככל שהחברה תבקש לעשות זאת, תתפרסם על כך הודעה בפלטפורמה. בכל מקרה החברה לא תגבה ממך כל תשלום ללא הסכמתך המפורשת לכך.

5.2 על מנת להשתמש בפלטפורמה ו/או בחשבון המשתמש ("החשבון") יש צורך בהרשמה. במסגרת ההרשמה תתבקש למסור מידע אישי שלך שיכלול, בין היתר, שם, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ופרטי אמצעי התשלום (להלן: "פרטי החשבון").

5.3 יתכן ורישומך לפלטפורמה ולחשבון יהיה כפוף לתנאים נוספים, אשר אינם מפורטים בתנאי השימוש, ואשר יפורסמו במסכי הפלטפורמה. אינך מחויב למסור פרטים אלה אך דע לך כי לא תוכל לעשות שימוש בפלטפורמה ובחשבון ללא מסירת הפרטים הדרושים כאמור. הנתונים שתמסור בעת הרשמתך לפלטפורמה (מלבד נתונים הקשורים להליך עיבוד התשלומים, כפי שמפורט להלן) יישמרו במאגר המידע של ההחברה ושימוש במידע כאמור יהיה בכפוף למדיניות הפרטיות של החברה אשר מפורטת בהמשך.

5.4 עליך להקפיד על מסירת פרטים נכונים בעת ההרשמה לפלטפורמה ועל עדכון חשבונך בכל שינוי בפרטים אלו.

5.5 החברה שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר משתמשים וזאת ע"פ שיקול דעתה הבלעדי.

5.6 החברה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט כל פעולה, כפי שתמצא לנכון, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, כדי להבטיח את בטחון הפלטפורמה ו/או החשבון שלך, לרבות וללא הגבלה, בקשת פרטים נוספים וכן סגירת חשבונך לפי הצורך.

5.7 בנוסף לאמור לעיל את/ה אחראי/ת באופן בלעדי ומלא, לשמור על:

5.7.1 סודיות הסיסמא לפלטפורמה ו/או לחשבון (במידה ויש כזו);

5.7.2 כל פעילות אשר תתבצע בפלטפורמה תחת חשבונך;

6. הגבלת אחריות

6.1 מבלי לגרוע מן האמור לעיל יובהר כי החברה לא תהא אחראית לפערים, לאי-דיוקים ו/או לטעויות אשר יהיו בין המידע המופיע בפלטפורמה לבין מצבן בפועל של המוסדות ולא תחוב בכל נזק ו/או חסרון כיס, אי נוחות, אובדן או עוגמת נפש שיגרם לך או לצד שלישי, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהסתמכות על המוצג הנ"ל ו/או כתוצאה משימוש בפלטפורמה. לתשומת לבך כי החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין פעילות בלתי חוקית של המשתמשים ו/או של המוסדות ו/או של כל גורם אחר שאינו מצוי בשליטתה המלאה.

6.2 כמו כן החברה אינה מתחייבת לכך שהמידע המתפרסם בפלטפורמה משקף בהכרח את המוסדות וייתכנו מצבים אשר המידע שנמסר לחברה על ידי המוסדות אינו עומד בקנה אחד עם המציאות. לחברה אין כל אחריות, ישירה או עקיפה, למידע זה ולכל שימוש שיעשה בו על ידך.

6.3 החברה תעשה כמיטב יכולתה כדי להפעיל את הפלטפורמה והשירותים המוצעים בה בצורה תקינה, ללא תקלות טכניות וללא הפרעות. יחד עם זאת והיות ופעילות הפלטפורמה מותנית בספקים וצדדים שלישיים, לרבות ספקי אינטרנט, סלולר, ספקי הסליקה וכדומה, ייתכן והפלטפורמה לא תהיה תמיד חסינה מפני הפרעות ותקלות בפעילותה הסדירה.

6.4 לא תהיה לך שום טענה, דרישה או תביעה כלשהי כלפי החברה בגין כל תקלה או הפרעה כאמור, לרבות בגין כל נזק הנגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהפרעות או תקלות כאמור. החברה לא תישא בכל אחריות ו/או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בחומר המצוי בפלטפורמה ו/או בשירותים השונים ו/או בתכנים בהם, ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, הנגרם עקב הגישה ו/או מניעת הגישה לפלטפורמה והשימוש בה .

6.5 הפלטפורמה ניתנת לשימוש כמות שהיא (AS-IS) ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין המגבלות הכרוכות בשימוש בה ו/או ביכולת לעשות שימוש בשירותים ו/או כי השירותים המסופקים בפלטפורמה לא הותאמו לצרכיך.

6.6 אתה מצהיר בזאת כי ידוע לך כי אתה אחראי באופן בלעדי לכל עסקת תרומה שתבוצע בינך ובין המוסד, וכי אתה משחרר בזאת את החברה, שותפיה, בעלי מניותיה, מנהליה, עובדיה ו/או גורמים אחרים הפועלים עבורה, מכל אחריות שתקום, ככל שתקום, בגין כל פעולה, טענה, תביעה, ו/או דרישה בקשר להפסדים, נזקים, ו/או הוצאות הנובעות מ- ו/או הקשורות לפעולותיהם או מחדליהם של המוסדות.

6.7 החברה לא תישא בכל אחריות לתוכן המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו בפלטפורמה. למען הסר ספק, מובהר ומוסכם בזה, כי הצבת מודעות, קישוריות ומידע מסחרי בפלטפורמה לא תתפרש כהצעה של הפלטפורמה ו/או החברה להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של הפלטפורמה, במפורש או מכללא לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי המפרסמים בפלטפורמה.

6.8 כמו כן החברה אינה נותנת חסות, מעודדת, מציעה, מסכימה או מביעה דעתה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתרים אחרים ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שהפלטפורמה מפנה אליהם וכל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

6.9 כל עסקת תרומה שתעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים בפלטפורמה או באמצעות קישור (Link) לאתר צד שלישי, אינה כוללת את החברה כצד ישיר בעסקה, אלא כגורם מתווך בלבד. החברה לא תישא באחריות לשירותים ולמוסדות שיוצגו במודעות המתפרסמות בפלטפורמה ו/או באתרים אליהם הגעת באמצעות קישורים מהפלטפורמה ו/או לרכישות אשר יתבצעו על ידך בעקבות פרסומים אלו, והיא אינה חלק למחלוקות, ככל ותתעוררנה כאלו, בין הצדדים השונים בעסקה.

6.10 פרסומת המוצגת באתר מטעם גורם שאינו החברה הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בה שימוש הפוגע בזכות המפרסם. החברה איננה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. החברה רשאית לסלק מהפלטפורמה קישורים שנכללו בו בעבר, להוסיף קישורים חדשים או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. כמו כן, הימצאותו בפלטפורמה של קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.

7. תנאים מיוחדים הנוגעים לרכיבי צד שלישי

7.1 הפלטפורמה עשויה להשתמש או לכלול תוכנות, קבצים ו/או רכיבים הכפופים לתנאי רישיונות, לרבות רישיונות קוד פתוח של צדדים שלישיים ("רכיבי צד שלישי").

7.2 הנך רשאי להשתמש ברכיבי צד שלישי כחלק מ-או בהקשר עם, הפלטפורמה אך ורק בכפוף לעמידתך בתנאי הרישיון החלים ו/או הנלווים לרכיבי הצד השלישי הרלוונטיים.

7.3 אם יש סתירה בין תנאי הרישיון של רכיב צד שלישי ותנאים אלו, תנאי הרישיון של רכיב הצד השלישי הרלוונטי יגברו וזאת רק בהקשר לרכיבי צד שלישי.

7.4 תנאים אלה אינם חלים על כל רכיבי צד שלישי הנלווים ו/או הכלולים בפלטפורמה והחברה מסירה כל אחריות הקשורה בכך. אתה מכיר בכך שהחברה אינה היוצרת, הבעלים או מעניקת הרישיון של רכיבי צד שלישי, והחברה אינה מעניקה כל מצג או התחייבות מכל סוג שהוא, באופן מפורש או מכללא, בדבר איכות, יכולות, תפעול, ביצוע או התאמתו של רכיב צד שלישי זה או אחר. אין לראות את בפלטפורמה או כל חלק ממנה (פרט לרכיבי צד שלישי הכלולים בהם, ככל שכלולים) כתוכנת "קוד פתוח".

8. קניין רוחני

8.1 כל הדפים המצויים בפלטפורמה, לרבות הנתונים והמידע שהם מכילים, הם רכושה הבלעדי של החברה ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידי החברה כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים.

8.2 אין להעתיק או לפרסם את דפי הפלטפורמה במלואם או בחלקם ו/או לעשות בהם או במידע שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה.

8.3 זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד הפלטפורמה, לרבות עיצוב הפלטפורמה, סימניה המסחריים וכן בכל פעולה אחרת בפלטפורמה, הייחודית והבלעדית לפלטפורמה, שמורים לחברה. כמו כן, אין להכניס בפלטפורמה שינויים, להעתיק, לפרסם, לבצע בפומבי, לשכפל, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, לפרסם למכור, להשכיר, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל או למסור לצד שלישי כל חלק מן הפלטפורמה בלא קבלת הסכמתה של החברה בכתב ומראש.

9. שיפוי ופיצוי

הנך מתחייב/ת בזאת לשפות ולפצות את החברה או מי מטעמה, בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכ”ט עורכי דין, שיגרמו לה בקשר עם הפרת תנאי כלשהו מתנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות, או ביצוע כל פעולה אחרת בניגוד לדין בקשר עם הפלטפורמה והשירותים.

10. סמכות שיפוט וברירת הדין

סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת ו/או סכסוך בקשר עם הפלטפורמה, השירותים, החברה, ו/או תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות, תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב או במחוז מרכז, ישראל. הדין החל על כל מחלוקת וסכסוך כאמור בקשר עם הפלטפורמה הנו הדין הישראלי בלבד.

תאריך עדכון אחרון: 25/07/2022